Basisverzekering 

Ook in 2021 wordt zorg in de Basis GGZ vergoed vanuit de basisverzekering. Het zorginstituut Nederland heeft een document opgesteld, waarin staat vermeld welke klachten wel en niet vergoed worden. Zie hier het document.

Faas Psychologie heeft in 2021 contracten gesloten met bijna alle zorgverzekeraars voor de basis GGZ (met uitzondering van Menzis). Dit geldt ook voor de specialistische GGZ (met uitzondering van CZ, VGZ en Menzis). Indien u verzekerd bent bij deze zorgverzekeraars, kan dit betekenen dat u zelf een gedeelte moet betalen. Meer informatie hierover vindt u bij uw zorgverzekeraar.

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)
Om meer onderscheid te maken tussen lichte en zware psychologische zorg, wordt de zorg ingedeeld in vier categorieën. Deze vier categorieën vormen samen de 'Generalistische Basis GGZ'. Cliënten met lichtere psychische problemen hoeven hierdoor niet meteen doorverwezen te worden naar tweedelijns psychologische zorg (de Specialistische GGZ). In de GB-GGZ worden lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen behandeld. De behandeling duurt gemiddeld vijf tot tien sessies. 

Faas Psychologie biedt vijf verschillende producten aan binnen de GB-GGZ: onvolledig behandeltraject van maximaal 120 minuten; kort van maximaal 294 minuten; middel van maximaal 495 minuten en intensief en chronisch van maximaal 752 minuten. 


In welk product uw behandeling wordt geregistreerd en in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, de ernst van uw klachten en de verwachte duur van de behandeling. Het product wordt aan het einde van het behandeltraject bij de zorgverzekeraar (indien er een contract is met uw zorgverzekeraar of indien u een restitutiepolis heeft van een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben) of bij u (indien u een naturapolis heeft van een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben) in rekening gebracht.


Hoeveel producten u in een jaar in de GB-GGZ vergoed kunt krijgen, is afhankelijk van uw verzekeraar. In 2021 krijgt u bij alle zorgverzekeraars zoveel producten vergoed als u nodig heeft. De uitzondering hierop vormt CZ (hieronder vallen: OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA, Delta Lloyd Zorgverzekering N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V. en OHRA Ziektekostenverzekeringen). Bij CZ krijgt u maximaal één product per diagnosegroep vergoed met een maximum van twee producten per jaar.

Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ)
De S-GGZ is bedoeld voor langerdurende behandeltrajecten van meer complexe psychische klachten. De behandeling duurt gemiddeld 20 sessies. Declaratie vindt achteraf plaats via een diagnosebehandelcombinatie (DBC). Dit gebeurt op basis van het totaal van het aantal verrichte minuten (zowel direct als indirect). 

Bij Faas Psychologie wordt indien er geen contract is afgesloten de maximum tarieven gehanteerd die jaarlijks door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) worden vastgesteld. 

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. In 2021 is dit eigen risico €385,-. Dit betekent dat u voor behandelingen uit uw basisverzekering de eerste €385,- zelf betaalt. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Voor zorg die niet valt onder de curatieve GGZ, kunt u behandeld worden in het product OVP. U betaalt in dat geval zelf de rekeningen die vallen onder de standaardprijslijst.

Indien u er de voorkeur aan geeft geen gebruik te maken van de vergoeding van de verzekerde zorg door uw zorgverzekeraar, kunt u er voor kiezen de factuur zelf te betalen en deze niet te declareren. In dat geval worden de geldende tarieven van de NZa gehanteerd.

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Faas Psychologie en de patiënt.

Artikel 2

Afspraken moeten bij afwezigheid uiterlijk tot 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch geannuleerd of verplaatst worden (een duidelijk ingesproken voicemailbericht met naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van afspraak volstaat). Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden (op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting rond kerst vallen hier dus buiten. Voor het annuleren van afspraken op maandag geldt dat dit dus uiterlijk op vrijdag dient plaats te vinden. Bij niet annuleren, annuleringen die niet telefonisch plaatsvinden en bij annuleringen die niet tijdig plaatsvinden, zal de afspraak in rekening worden gebracht volgens de standaardprijslijst. Deze kosten zijn niet bij de verzekeraar te declareren.

Artikel 3

Onder afspraken worden zowel afspraken op de praktijk als telefonische en online afspraken verstaan. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding evenals de benodigde apparatuur.

Artikel 4

De door Faas Psychologie aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dient door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Faas Psychologie brengt rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn verplichting te voldoen.

Artikel 6

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum stuurt Faas Psychologie de patiënt een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 7

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn verplichtingen, dan is Faas Psychologie zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten hoogste 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 9

Bij betalingsachterstand is Faas Psychologie gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Nota’s worden digitaal aan de patiënt verstuurd. Wanneer de patiënt geen emailadres heeft zullen nota’s per post worden verstuurd.

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden een afspraak kunt wijzigen of annuleren en dat dit telefonisch dient te gebeuren. De feestdagen, het weekend en eventuele geplande praktijksluitingen vallen hier dus buiten. Niet of niet tijdig afgemelde afspraken zullen in rekening worden gebracht volgens de standaardprijslijst. 

In verband met COVID-19 is het mogelijk om ook op het laatste moment de afspraak nog om te zetten naar een consult middels beeldbellen. Op deze manier hoeven wij u geen rekening te sturen voor een gemiste afspraak en kan de afspraak gewoon doorgaan. 

Zie voor de regeling de algemene voorwaarden en de standaardprijslijst. 

 

No Show

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Houd u er rekening mee dat u alleen binnen kantoortijden een afspraak kunt wijzigen of annuleren. De feestdagen, het weekend en praktijksluiting rond kerst vallen hier dus buiten. Niet of niet tijdig afgemelde afspraken zullen in rekening worden gebracht volgens de standaardprijslijst. 

Onderstaande Standaardprijslijst, geldt tevens voor onverzekerde zorg.