Kwaliteit

Bij Faas Psychologie vormen kwaliteit, professionaliteit en een aangename zorgbeleving de basis van de zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van zorg continu door middel van tevredenheidsonderzoeken, zowel onder patiënten en personeel als onder verwijzers. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat gepaard met het borgen van het proces van dienstverlening. Hiertoe hanteren wij een kwaliteitssysteem en beschikken wij over zowel een keurmerk basis GGZ als een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. De behandelingen die wij aanbieden zijn gebaseerd op zorgpaden die zijn afgeleid van de multidisciplinaire richtlijnen. Het team van Faas Psychologie voldoet aan de kwaliteitseisen die voortvloeien uit de beroepsregistraties, specialismen en beroepsverenigingen, te weten: intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden en de beroepscode van de beroepsverenigingen. 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit statuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Faas Psychologie is goedgekeurd en ter inzage beschikbaar in de praktijk.

Keurmerk Basis GGZ

Faas Psychologie heeft voor 2016, 2017 én 2018 het Keurmerk Basis GGZ ontvangen van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Dit keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit in de zorg. Met het  keurmerk laten wij zien dat wij ons extra inspannen om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden.

Dit betekent voor u dat er een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals de huisarts, is. Daarnaast zijn wij getraind in het behandelen binnen de Generalistische Basis GGZ en kan de behandeling ook (deels) met online toepassingen worden ingevuld of ondersteund. Er is veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

 

Wachttijden

Faas Psychologie is vijf dagen per week geopend en afspraken kunnen zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden.

Er is een verhoging van het omzetplafond toegekend door VGZ. Dit betekent dat wanneer u voor BGGZ komt en verzekerd bent bij (labels van) VGZ, wij u weer kunnen inplannen voor behandeling. 

Er is een verhoging van het omzetplafond toegekend door Achmea. Dit betekent dat wanneer u voor zowel BGGZ of SGGZ komt en verzekerd bent bij (labels van) Achmea, wij u weer kunnen inplannen voor behandeling. 

De wachttijden voor BGGZ (bijgewerkt op 01-10-2018)
- aanmeldingswachttijd: 1 tot 4 weken
- behandelingswachttijd: 1 week (na intake)

De wachttijden voor SGGZ (bijgewerkt op 01-10-2018)
- aanmeldingswachttijd: Is afhankelijk van de personen die op dit moment in behandeling zijn. U kunt rekening houden met 1 tot 12 weken (afhankelijk van zorgverzekeraar)
- behandelingswachttijd: 1 week (na intake) 

 
Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Cliënttevredenheidsonderzoek

Er vindt continu verbetering plaats op basis van de uitslagen van het clienttevredenheidsonderzoek. Aan het einde van de behandeling wordt aan elke cliënt gevraagd de CQI (Consumer Quality Index) in te vullen. Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat cliënten Faas Psychologie aanbevelen, scoort Faas Psychologie een 8,8. Cliënten geven behandelingen bij Faas Psychologie een gemiddelde score van 8,5. Aan het cliënttevredenheidsonderzoek hebben in 2017 93 cliënten meegedaan. Faas Psychologie maakt jaarlijks een verbeterplan op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Dit verbeterplan wordt jaarlijks in januari op de website gepubliceerd.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op deze manier biedt ZorgkaartNederland u een betrouwbaar en objectief referentieplatform met ervaringen over de zorg. Op basis van recensies van patiënten wordt een objectief advies aangeboden. Faas Psychologie is aangesloten bij ZorgkaartNederland en kan door u beoordeeld worden. Wij worden op dit moment beoordeeld met een 8.7! U kunt hier uw beoordeling achterlaten op Zorgkaart Nederland.

 

Verwijzerstevredenheidsonderzoek

Eens per drie jaar meten wij de tevredenheid onder onze collegae. In oktober 2016 zijn verwijzers uitgenodigd om deel te nemen aan het verwijzerstevredenheidsonderzoek. Verwijzers nodigen wij van harte uit om een tweetal vragen in te vullen via deze link.
Het kost u slechts twee minuten van uw tijd en met uw feedback gaan we de zorg aan uw patiënt verder optimaliseren.
Hartelijk dank voor uw moeite!

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden. Allereerst kunt u een gratis afspraak maken met een klachtenfunctionaris. De LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u hier.

Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.
Faas Psychologie voldoet aan de voorwaarden die deze wet stelt:
-Faas Psychologie beschikt over een eigen schriftelijke, goedgekeurde klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Stéphanie de Graaf en Maxime Strobbe zijn onze klachtenfucntionarissen en u kunt opalle werkdagen gratis bij hen terecht. Op deze manier kunnen wij eventuele klachten beter en sneller aanpakken. Daarnaast is Faas Psychologie aangesloten bij een door de Minister erkende geschilleninstantie voor het geval de patiënt en de zorgverlener de klacht niet samen kunnen oplossen.
-Faas Psychologie meldt iedere calamiteit en iedere gewelddadige situatie binnen een zorgrelatie en iedere beëindiging van een arbeidsrelatie wegens ernstig disfunctioneren bij de Inspectie van de Gezondheidszorg.
-Bij Faas Psychologie is er een procedure voor het veilig melden en registreren van incidenten, het onderzoeken van incidenten en het besluiten over eventuele maatregelen. De patiënt wordt altijd binnen 24 uur ingelicht over een incident en het incident wordt vermeld in het dossier van de patiënt.
-Faas Psychologie voert voor alle nieuwe medewerkers, ook die in opleiding, de vergewisplicht uit. Daarvoor wordt navraag gedaan bij eerdere werkgevers/opdrachtgevers naar het functioneren van de nieuwe medewerker en zo nodig meer onderzoek. Faas Psychologie heeft een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor Faas Psychologie werken.

 

AVG - privacybeleid Faas Psychologie

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

EU-lidstaten hebben nu nog hun eigen wetten. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen uit 1995 en passen niet langer bij de huidige digitale wereld. De AVG vervangt deze en versterkt daarmee de privacyrechten van alle Europese burgers. Zo wordt er meer nadruk gelegd op het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens.

Hieronder treft u het privacystatement aan van Faas Psychologie waarin te lezen is op welke wijze Faas Psychologie voldoet aan de eisen die vanuit de AVG voortvloeien. Wij zijn altijd zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en dat zullen wij blijven doen. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Verplichte zorg kan vanaf 1 januari 2020 ook buiten een GGZ-instelling worden opgelegd. Indien u voor verplichte zorg bij Faas Psychologie komt, zal deze wet van toepassing zijn. Tot die tijd blijft de Wet Bopz van kracht.
In deze wet zijn onder andere de volgende punten opgenomen:
-Invloed van de cliënt: De cliënt moet voldoende invloed hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg (Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren, De cliënt heeft het recht om aan te geven welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft en Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij de wensen van de cliënt in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.
-Uitleg in begrijpelijke taal: Cliënten krijgen recht op uitleg in begrijpelijke taal. Zo nodig is een tolk beschikbaar op de hoorzitting. 
-Participatie (meedoen in de samenleving): Tijdens de verplichte zorg moet er steeds aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van de cliënt. Hij moet dus mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen. 
-Betrokkenheid familie: Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen straks meer betrokken worden bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere directbetrokkenen van vrijwillig en verplicht opgenomen cliënten.
-Verplichte zorg buiten een instelling: Verplichte zorg moet meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek.
-Dwang voorkomen: De nieuwe wet is veel meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De schadelijke effecten van verplichte zorg op de langere termijn zullen meer aandacht krijgen.