Kwaliteit

Bij Faas Psychologie vormen kwaliteit, professionaliteit en een aangename zorgbeleving de basis van de zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van zorg continu door middel van tevredenheidsonderzoeken, zowel onder patiënten en personeel als onder verwijzers. Het leveren van hoogwaardige kwaliteit gaat gepaard met het borgen van het proces van dienstverlening. Hiertoe hanteren wij een kwaliteitssysteem en beschikken wij over zowel een keurmerk basis GGZ als een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

De behandelingen die wij aanbieden zijn gebaseerd op zorgpaden die zijn afgeleid van de multidisciplinaire richtlijnen. Het team van Faas Psychologie voldoet aan de kwaliteitseisen die voortvloeien uit de beroepsregistraties, specialismen en beroepsverenigingen, te weten: intervisie, visitatie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden en de beroepscode van de beroepsverenigingen. 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders verplicht om de kwaliteit van hun praktijkvoering vast te leggen in een kwaliteitsstatuut en dit statuut openbaar te maken. De kwaliteitsstatuten van alle behandelaren van Faas Psychologie zijn goedgekeurd en ter inzage beschikbaar in de praktijk. Onderstaand kunt u de statuten downloaden.

 

Keurmerk Kwaliteit in de Basis GGZ

Faas Psychologie is sinds 2016 in bezit van het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Dit keurmerk is een kenmerk voor de kwaliteit in de zorg. Met het  keurmerk laten wij zien dat wij ons extra inspannen om u de juiste zorg op het juiste moment te bieden.

Dit betekent voor u dat er een goede samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals de huisarts, is. Daarnaast zijn wij getraind in het behandelen binnen de Generalistische Basis GGZ en kan de behandeling ook (deels) met online toepassingen worden ingevuld of ondersteund. Er is veel aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

 Tevredenheid

Er vindt continu verbetering plaats op basis van de uitslagen van het patienttevredenheidsonderzoek. Aan het einde van de behandeling wordt aan elke patiënt gevraagd de CQI (Consumer Quality Index) in te vullen. Op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat patiënten Faas Psychologie aanbevelen, scoort Faas Psychologie een 8,9. patiënten geven behandelingen bij Faas Psychologie een gemiddelde score van 8,7. Aan het patiënttevredenheidsonderzoek hebben in 2020 73 patiënten meegedaan. 

Het deel ‘beoordeling’ bestaat uit twee vragen (vraag 17 en 18). De eerste is “Hoe waarschijnlijk is het dat uw deze instelling bij anderen, met dezelfde problematiek, aanbeveelt?”. Het cijfer dat men geeft bij deze vraag wordt in dit document beschreven als ‘aanbeveling’. De andere vraag luidt: “Welk cijfer geeft u aan de behandeling? Een 0 betekent heel erg slecht. Een 10 uitstekend”. Het cijfer dat men geeft bij deze vraag wordt gezien als ‘de behandeling’. De laatste drie vragen gaan over de patiënt zelf. In dit onderdeel wordt gevraagd naar de gezondheid, hoogste voltooide opleiding en of men bereid is de ervaringen te delen op de website. Aan het einde van de vragenlijst kunnen de cliënten een opmerking kwijt.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op deze manier biedt ZorgkaartNederland u een betrouwbaar en objectief referentieplatform met ervaringen over de zorg. Op basis van recensies van patiënten wordt een objectief advies aangeboden. Faas Psychologie is aangesloten bij ZorgkaartNederland en kan door u beoordeeld worden. U kunt hier uw beoordeling achterlaten op Zorgkaart Nederland.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlFaas Psychologie is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

 

Klachten

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden. Allereerst kunt u een gratis afspraak maken met een klachtenfunctionaris. 

De LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u hier.

Wkkgz

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Faas Psychologie voldoet aan de voorwaarden die deze wet stelt:


-Faas Psychologie beschikt over een eigen schriftelijke, goedgekeurde klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Vivian Doodeman is onze klachtenfunctionaris en u kunt op alle werkdagen gratis bij haar terecht. Op deze manier kunnen wij eventuele klachten beter en sneller aanpakken. Daarnaast is Faas Psychologie aangesloten bij een door de Minister erkende geschilleninstantie voor het geval de patiënt en de zorgverlener de klacht niet samen kunnen oplossen.


-Faas Psychologie meldt iedere calamiteit en iedere gewelddadige situatie binnen een zorgrelatie en iedere beëindiging van een arbeidsrelatie wegens ernstig disfunctioneren bij de Inspectie van de Gezondheidszorg.


-Bij Faas Psychologie is er een procedure voor het veilig melden en registreren van incidenten, het onderzoeken van incidenten en het besluiten over eventuele maatregelen. De patiënt wordt altijd binnen 24 uur ingelicht over een incident en het incident wordt vermeld in het dossier van de patiënt.


-Faas Psychologie voert voor alle nieuwe medewerkers, ook die in opleiding, de vergewisplicht uit. Daarvoor wordt navraag gedaan bij eerdere werkgevers/opdrachtgevers naar het functioneren van de nieuwe medewerker en zo nodig meer onderzoek. Faas Psychologie heeft een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor Faas Psychologie werken.

 

Wvggz

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Verplichte zorg kan vanaf 1 januari 2020 ook buiten een GGZ-instelling worden opgelegd. Indien u voor verplichte zorg bij Faas Psychologie komt, zal deze wet van toepassing zijn. Tot die tijd blijft de Wet Bopz van kracht. In deze wet zijn onder andere de volgende punten opgenomen:


-Invloed van de cliënt: De cliënt moet voldoende invloed hebben tijdens de hele periode van verplichte zorg (Hulpverleners moeten regelmatig met de cliënt overleggen en de zorg samen evalueren, De patiënt heeft het recht om aan te geven welke zorg en behandeling zijn voorkeur heeft en Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij de wensen van de patiënt in strijd zijn met goed hulpverlenerschap.


-Uitleg in begrijpelijke taal: Patiënten krijgen recht op uitleg in begrijpelijke taal. Zo nodig is een tolk beschikbaar op de hoorzitting.


-Participatie (meedoen in de samenleving): Tijdens de verplichte zorg moet er steeds aandacht zijn voor de maatschappelijke participatie van de patiënt. Hij moet dus mee kunnen blijven doen in de maatschappij of alvast voorbereid worden om na de behandeling weer een maatschappelijk leven op te bouwen.


-Betrokkenheid familie: Familieleden en andere directbetrokkenen kunnen straks meer betrokken worden bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere directbetrokkenen van vrijwillig en verplicht opgenomen patiënten.


-Verplichte zorg buiten een instelling: Verplichte zorg moet meer op maat gegeven moet kunnen worden. Bijvoorbeeld door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een polikliniek.


-Dwang voorkomen: De nieuwe wet is veel meer gericht op het voorkómen van verplichte zorg en het kiezen voor minder dwang. De schadelijke effecten van verplichte zorg op de langere termijn zullen meer aandacht krijgen.


AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

EU-lidstaten hebben nu nog hun eigen wetten. Deze zijn gebaseerd op richtlijnen uit 1995 en passen niet langer bij de huidige digitale wereld. De AVG vervangt deze en versterkt daarmee de privacyrechten van alle Europese burgers. Zo wordt er meer nadruk gelegd op het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens.
Hieronder treft u het privacystatement aan van Faas Psychologie waarin te lezen is op welke wijze Faas Psychologie voldoet aan de eisen die vanuit de AVG voortvloeien. Wij zijn altijd zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan en dat zullen wij blijven doen. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij Faas Psychologie houden wij ons aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Wij bepalen aan de hand van een stappenplan uit de meldcode of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Voor meer informatie zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Certificaat deelname Praktijkvisitatie LVVP

Alle vrijgevestigde praktijken dienen eens per vijf jaar te worden gevisiteerd door de erkende beroepsvereniging. Faas Psychologie is in 2018 gevisiteerd en heeft daarmee laten zien te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op onze praktijk. De volgende visitatie zal plaatsvinden in 2023.