Informatie

Uw behandeling start altijd met een individuele intake. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en zullen uw vragen worden beantwoord. Daarnaast zullen wij u een heleboel vragen stellen om aan het einde van het gesprek te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden en hoe deze afspraken er uit zullen zien. De intake kan plaatsvinden op de praktijk of middels videochat.

Na de intake zal deze worden besproken door de indicatiestaf, bestaande uit (klinisch) psychologen en de psychiater. Er wordt gekeken welke behandeling geindiceerd is en het beste bij uw klachten past.

Tijdens uw eerste behandelgesprek zal er gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld waarin doelen ten aanzien van de behandeling worden geformuleerd. Er wordt afgesproken welke vorm van behandeling het beste bij u past. Wij bieden de volgende therapievormen aan:


Individuele behandeling (face-to-face of via videochat): een op maat gemaakt programma waarbij het aantal en de frequentie van de sessies besproken zal worden.


Groepsbehandeling: het is ook mogelijk om groepsbehandelingen te volgen. Een groepsbehandeling bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten van twee uur eventueel gevolgd door terugkombijeenkomsten. Diverse keren per jaar start er een groepsbehandeling. Kijk bij  "Nieuws" voor de data.


Online behandeling: consulten via de mail waarbij het aantal en de frequentie van de sessies zal worden besproken.


Telefonische behandeling: telefonische consulten waarbij het aantal en de frequentie van de sessies zal worden besproken.


Blended behandeling: een combinatie van verschillende behandelvormen (over het algemeen individuele behandeling in combinatie met online behandeling)

 

Hulp aan naasten

Wij bieden hulp aan naasten op verschillende manieren. Zo gebruiken wij Therapieland als manier om naasten psycho-educatie te geven. Daarnaast worden naasten uitgenodigd tijdens de behandeling en nemen zij actief deel aan de behandeling van de patiënt. 

ROM

Wij maken gebruik van Routine Outcome Measurement (ROM). Met behulp van ROM worden regelmatig (in ieder geval aan het begin en aan het einde van de behandeling) metingen gedaan bij de patiënt met als doel het evalueren en eventueel bijstellen van de behandeling. Voor de patiënt levert dit informatie op in hoeverre er tijdens het behandeltraject vooruitgang wordt geboekt. Uw behandelaar kan daardoor goed monitoren of de behandeling aanslaat en of de behandeling het gewenste effect heeft. Wij maken gebruik van de Outcome Questionnaire 45 (OQ'45).


Wij hebben een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van de ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het contract kunt u hier inzien. Wij leveren echter geen gegevens aan derden.

 

Multidisciplinaire richtlijnen

Wij werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen. Dat betekent dat wij die behandeling kiezen, waarvan bewezen is dat deze het meest effectief is. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. U kunt de multidisciplinaire richtlijnen hier raadplegen.


Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden.
Voor meer informatie over de zorgstandaarden, kunt u terecht op www.thuisarts.nl en www.nedkad.nl

E-health

Wij werken met Therapieland bij het verrichten van blended en online behandelingen. Dit betekent dat de behandeling zowel op de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. De zorg die plaatsvindt via Therapieland valt onder de verzekerde zorg. Er is een aantal momenten waarop wij Therapieland standaard zullen aanbieden:


1. Bij de start van de behandeling en wanneer u op de wachtlijst staat zal de module "Eerste stap naar herstel" worden aangeboden.
2. Tijdens het eerste behandelgesprek wordt besproken dat er gebruik gemaakt kan worden van e-health en wordt er samen met u naar opties voor programma’s gekeken. U kunt de modules ofwel geheel zelfstandig ofwel onder begeleiding volgen.
3. Tijdens de voorlaatste sessie wordt u standaard uitgenodigd voor de module "Terugvalpreventie". 

Alle afspraken kunnen plaatsvinden middels beeldbellen. Ook deze gesprekken vallen onder de verzekerde zorg. De voordelen van beeldbellen zijn dat u minder reistijd heeft en vanuit uw veilige plek met ons kunt communiceren.

U krijgt op het tijdstip dat u een afspraak heeft een mail van uw behandelaar met daarin een link die u kunt openen. Let er op dat u bij het openen van het scherm klikt op JOIN AUDIO BY COMPUTER, zo activeert u het geluid.

Verwijzers

Met meerdere verwijzers zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de samenwerking. Indien u wordt verwezen naar Faas Psychologie zal er in veel gevallen bij uw verwijzer reeds triage hebben plaatsgevonden. Tijdens het intakegesprek vindt de diagnostiek en indicatiestelling plaats. Er worden afspraken gemaakt over de behandeling.

Wanneer u daar toestemming voor geeft en akkoord gaat met de inhoud van de brief, wordt na het intakegesprek schriftelijk aan uw verwijzer teruggekoppeld welke diagnose is gesteld en welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van de behandeling. Aan het einde van de behandeling wordt tevens, indien u daar toestemming voor geeft en indien u akkoord gaat met de inhoud, schriftelijk aan uw verwijzer doorgegeven hoe de behandeling is verlopen en wat het resultaat van de behandeling is.

Wanneer wij u doorverwijzen van de basis GGZ naar de specialistische GGZ zal er, indien u de zorg vergoed wilt krijgen door uw zorgverzekeraar, schriftelijk aan uw huisarts gemeld moeten worden dat u wordt doorverwezen van de basis GGZ naar de specialistische GGZ.

Indien wij niet in staat zijn u de gepaste zorg te leveren, zullen we u terugverwijzen naar de huisarts met, indien mogelijk, een advies voor verdere behandeling.
In geval van crisis dient u zich tot uw huisarts te wenden en zal de huisarts eventueel contact opnemen met de crisisdienst van de GGZ in uw regio.

De psychologen van Faas Psychologie maken gebruik van een professioneel netwerk. Hieronder vallen huisartsenpraktijken, collegapsychologen en –psychotherapeuten (APCL), GGZ-instellingen, Cooperatie PsyAlite. Dit netwerk kan worden ingezet bij (medicatie)consultatie, op- en afschaling, diagnostiek en doorverwijzingen.

Informatiebrochure

Onderstaande brochure geeft informatie over de behandeling. Er staat in vermeld wat u kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding en de algemene voorwaarden zijn geregeld, wat de wederzijdse rechten en plichten zijn en op welke wijze u een klacht kunt indienen.

 

Privacyverklaring

In het kader van de privacy kunt u voor aanvang van uw behandeling een privacyverklaring invullen. Dit is een document waarmee u aan kunt geven als u niet wilt dat er gegevens van u worden aangeleverd aan het DIS (Basis GGZ) en dat daarnaast geen diagnose informatie op de factuur wordt vermeld (Gespecialiseerde GGZ). Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, dient u het juiste formulier ondertekend te versturen aan het secretariaat.

 

POH-GGZ dienst

Als huisarts verwijst u uw patiënten naar de juiste zorg. U kunt verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Ook het is mogelijk dat huisartsenzorg of zelfzorg gepast is. Voor een juist advies en verwijzing kunt u ondersteuning nodig hebben van een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Direct en betrouwbaar advies moet onafhankelijk zijn van de beschikbare uren van uw eigen (parttime) POH-GGZ, de hoge kosten verbonden aan het kennis- en opleidingsniveau van uw eigen POH-GGZ, en de investering benodigd voor het in dienst nemen van uw eigen (fulltime) POH-GGZ.

Om direct een betrouwbaar advies in te winnen bij een POH-GGZ, kunt u te allen tijde de casus van uw patiënt voorleggen aan een POH-GGZ van Faas Psychologie. De POH-GGZ van Faas Psychologie kan flexibel door u ingehuurd worden op uw praktijk.

Wat voor dienstverlening kunt u verwachten van onze POH-GGZ?

Online screening en diagnoseadvies à €40,- per patiënt

 • Digitale screening van uw patiënt middels online aangeboden vragenlijsten;
 • Gebruik van de Mirro screener;
 • Koppeling met onder meer Zorgmail;
 • Beoordeling van de vragenlijst door het triageteam van Faas Psychologie;
 • Telefonisch vraag verhelderend gesprek tussen POH-GGZ en uw patiënt;
 • (Diagnose- en verwijs)advies aan de huisarts.

Telefonisch POH-GGZ consult à €40,- per consult

 • Ondersteuning van en advies aan uw eigen POH-GGZ;
 • Voorleggen casus patiënt aan GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog;
 • Behandel- en diagnoseadvies binnen 20 minuten.

Diagnostisch onderzoek à €170,- per onderzoek

 • Aanvullende informatie over de diagnose;
 • Uitgebreide klachtenanamnese inclusief indicatie voorgeschiedenis en omgevingsfactoren;
 • Heldere indicatie van de ernst en complexiteit van de klachten;
 • Risico inschatting patiënt;
 • Psychologische beoordeling door een BIG-geregistreerde therapeut;
 • Concrete werkdiagnose.

Inhuur of detachering van een POH-GGZ (desgewenst bij u in de praktijk) à €65,- per uur

 • Inhuur van een POH-GGZ als u zelf geen POH-GGZ in dienst heeft;
 • Flexibel uw POH-GGZ behoefte invullen;
 • Één tot meerdere dagdelen beschikbaar op uw óf onze praktijk;
 • Fulltime in te zetten.  

Waar u ook voor kiest, wij helpen u graag de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen. U kunt ons bereiken via 071-5426143 of info@faaspsychologie.nl.

Opleidingsinstelling

Bij Faas Psychologie staan kwaliteit en ontwikkeling hoog in het vaandel. Volgens ons hoort hierbij het opleiden van ons huidige personeel, (toekomstige) psychologen en toekomstige administratieve werknemers.

Elk half jaar starten er twee nieuwe stagiars die de master Klinische Psychologie aan de Universiteit Leiden volgen. 

In 2018 is Faas Psychologie door het RINO en de FGzPT erkend als opleider voor GZ-psychologen door de RINO groep, in 2019 is Faas Psychologie ook erkend als opleider voor psychotherapeuten en in 2021 is Faas Psychologie ook erkend als opleider van Klinisch Psychologen. 

Ook werd de praktijk erkend als leerbedrijf door de S-BB waardoor we studenten mogen opleiden tot secretaresse, medewerker secretariaat en receptie, en managementassistent/directiesecretaresse.

Daarnaast is er veel aandacht voor interne scholing. Maandelijks vindt er een lunchreferaat plaats en worden diverse bijscholingen intern aangeboden. Op deze manier blijven wij in staat om te werken volgens de huidige stand van de wetenschap. 

Interventies 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie leert u – voornamelijk door oefeningen – om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie worden gevoelens en gedachten die het probleemgedrag in stand houden, besproken en behandeld. CGT wordt ingezet bij vrijwel alle stoornissen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. Tijdens EMDR wordt er terug gedacht aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen. Dit zorgt ervoor dat het natuurlijke verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Dit biedt u de mogelijkheid om een andere betekenis aan een nare gebeurtenis te geven. 

Dialectische gedragstherapie (DGT)
DGT helpt mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis om zich bewust te worden van de manier waarop zij reageren, denken en voelen, en hier effectief op te reageren. Daarnaast helpt het om heftige emoties zoals verdriet, somberheid, wanhoop, angst, boosheid of een wisseling van heftige emoties (dan weer blij, dan weer boos, dan weer verdrietig) beter in evenwicht te krijgen.

Interpersoonlijke therapie (IPT)
IPT streeft ernaar de kwaliteit van de relaties met andere mensen te verbeteren waardoor depressieve klachten kunnen afnemen. IPT is opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van depressie en eetstoornissen.

Competitive Memory Training (Comet)
COMET wordt ook wel zelfbeeldtraining genoemd. Met deze training verbetert u uw zelfbeeld en zelfwaardering zodat u zich weer beter gaat voelen over uzelf.

Systeemtherapie
Bij systeemtherapie wordt uw problematiek bekeken in samenhang met uw leefomgeving, ook wel uw systeem genoemd. Het is belangrijk dat naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus ouders, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie.

Relatietherapie
Relatietherapie richt zich op problemen tussen partners in een relatie. Binnen verschillende soorten relatietherapieën bestaat altijd het doel om de betrokken partners nader tot elkaar te brengen.

Acceptance commitment therapie (ACT)
Bij ACT leert u ruimte te maken voor vervelende emoties (acceptatie), gezonde afstand te nemen van vervelende gedachten (defusie), stilstaan bij wie u bent (identiteit), en meer te leven in het hier en nu (mindfulness). Daarnaast leert u stil te staan bij de dingen die u echt belangrijk vindt in het leven (waarden), en gaat u hier weer actief in investeren (handelen). Hierdoor ontwikkelt u persoonlijke veerkracht, welk u in staat stelt om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is gericht op het benutten van uw sterke kanten en hulpbronnen. Samen met de behandelaar onderzoekt u welke vaardigheden u al in huis heeft om uw problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Schematherapie
Schematherapie helpt u de oorsprong van uw gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. U leert uzelf zodanig veranderen dat u zich beter gaat voelen, beter voor uzelf kunt zorgen en beter voor uzelf op kunt komen. U leert voelen wat uw behoeften zijn en u leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen uw gedrag, maar veranderen ook uw gedachten en gevoelens. Schematherapie zal doorgaans worden ingezet bij persoonlijkheidsproblematiek.

Inzichtgevende psychotherapie
Bij inzichtgevende therapie gaat u samen met de behandelaar op zoek naar de – bewuste en onbewuste – factoren, patronen en mechanieken die spelen bij het ontstaan en het in stand houden van uw probleem. U krijgt inzicht in waarom u doet wat u doet, denkt wat u denkt en voelt wat u voelt. En praktische handvatten en oefeningen om daar meer sturing aan te geven.

Farmacotherapie
Farmacotherapie is een behandeling met medicijnen die kan worden ingezet als ondersteuning bij de psychologische behandelingen. Soms is bij psychische klachten de inzet van medicijnen nodig voordat de psychologische behandeling kan starten, maar meestal is het zo dat beide vormen van therapie gelijktijdig kunnen worden ingezet. De ene vorm van behandeling versterkt de werking van de andere.

Groepstherapie

Bij Faas Psychologie bieden wij naast individuele behandeling ook verschillende therapieën in groepsverband aan.

MBCT - MBCT is groepstherapie waarin een combinatie van CGT en Mindfulness centraal staat. De therapie is een aanvulling op de individuele cognitieve gedragstherapie voor patiënten die min of meer in een herstellende fase zitten. Het is geen praatgroep, er wordt vooral geoefend. Het vraagt van patiënten thuis dagelijks tijd vrij te maken om verder te oefenen. 

De focus ligt er op patiënten te helpen een andere relatie aan te gaan met hun gedachten en zich los te maken van de zichzelf in stand houdende mentale gewoonte. Bij MBCT gebeurt dit enerzijds via de CGT weg waarin patiënten (voortbordurend op individuele behandeling) hun gedachten als gedachten beschouwen. Anderzijds helpt mindfulnessmeditatie de aandacht te verleggen van gepieker naar waarnemen en van doen naar zijn. Mindfulness staat voor 'aandacht hebben voor dat wat er is', op een doelbewuste manier, in het nu en zonder oordelen. Meditatie is hiermee geen ontspanningsoefening maar een oefening in gerichte aandacht. Meditatie vergroot tevens de bewustwording van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwording, waardoor patiënten hun eigen signalen van depressie sneller kunnen herkennen en er op een bewuste manier mee om kunnen gaan. 

Dieetpsychologie - Onze visie is dat elk verantwoord dieet om af te vallen werkt, maar dat het aanpassen van je eetgedrag alleen niet voldoende is. Naast ‘anders leren eten’, moet je vooral ook ‘anders leren denken’. Want alles wat we doen, wordt bepaald door wat we denken. Te veel eten wordt veroorzaakt door bepaalde gedachten, zoals ‘ik voel me rot, ik moet iets eten om me beter te voelen’, ‘dit eten kan ik niet weerstaan’, ‘het lukt me toch nooit om af te vallen’, ‘het maakt niet uit als ik dit één keer eet’ of ‘ik heb het nu toch al verpest’. Om af te vallen en op gewicht te blijven is het van belang anders om te gaan met gedachten over eten, diëten, afvallen en jezelf. Cognitieve gedragstherapie is de enige psychologische therapie die bewezen effectief is bij afvallen en op gewicht blijven. 

Zelfbeeld (COMET) - In deze cursus zal er op een praktische manier een positiever zelfbeeld worden ontwikkeld. Dit gebeurd in zeven stappen. Allereerst wordt het negatieve zelfbeeld vastgesteld en een tegengesteld positief beeld bepaald. Vervolgens worden je positieve eigenschappen onder een schijnwerper gezet. Dan worden deze positieve eigenschappen versterkt door imaginatie en zelfspraak. Later wordt hier ook nog lichaamshouding, gezichtsuitdrukking en muziek aan toegevoegd. Als laatste leer je hoe je om kunt gaan en hoe je je immuun kunt maken voor je negatieve zelfbeeld.

Verbeter je slaap - Piekeren, schaapjes tellen, ronddraaien, naar het plafond staren en de uren aftellen.... Is dit herkenbaar? Dat is zonde, want slapen is van groot belang voor je concentratie, geheugen, stemming en lichamelijke gezondheid. Met een goede nachtrust wordt de kans op een heleboel ziekten en aandoeningen verkleind, waaronder hart- en vaatziekten, depressieve en angststoornissen en obesitas. Slapen maakt je gezonder en gelukkiger. Slapeloosheid is vrijwel altijd goed te behandelen. 

Uit onderzoek blijkt dat cognitieve gedragstherapie goed werkt voor de behandeling van slaapproblemen. Onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling laat zien dat de positieve effecten op het verkorten van de inslaaptijd en op de slaapkwaliteit groot zijn en dat het positieve effect op het aantal keer dat men 's nachts wakker wordt, de duur van het wakker zijn 's nachts en de gemiddelde totale slaaptijd is. De effecten zijn vergelijkbaar met of zelfs beter dan die van slaapmedicatie.

Tijdens de slaaptraining leert u zelf wat u beter kunt doen of laten om de vicieuze cirkel te doorbreken en weer goed te slapen.

Inzichtgevende psychotherapie - De bijeenkomsten van deze groep zijn elke donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. De groep is een “open groep"; dit betekent dat gedurende de groepstherapie deelnemers hun behandeling afronden en er nieuwe deelnemers instromen.

Deze groep wordt gegeven door Loes Nordmann en Niek van Leeuwen, beide psychotherapeut.

Deze inzichtgevende groepstherapie is geschikt voor mensen die in één of meerdere opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen.

Bij selectie van de deelnemers van de groep wordt er overleg gepleegd met de verschillende behandelaars.

Het doel van deze groepstherapie is om meer inzicht te krijgen in de achtergronden en oorzaken van de problemen, klachten of datgene waarin u vastloopt. Met dat inzicht kun u nieuw gedrag verwerven door in de groep te oefenen met groepsleden en de therapeuten. Ook kunt u veel leren van uw eigen functioneren in de groep omdat dit vaak uw eigen aandeel in uw moeilijkheden verheldert. Het uiteindelijke doel is dat u zich vrijer kunt voelen in uw dagelijkse leven in in contact met anderen zodat u meer in harmonie kunt leven met uzelf en anderen.

Schematherapie - De bijeenkomsten van deze groep zijn elke maandag van 9.30 tot 11.00 uur. De groep is een gesloten groep; dit betekent dat er een vaste termijn voor deze groepstherapie staat, waarbij er tussentijds geen nieuwe deelnemers instromen.

Deze groep wordt gegeven door Loes Nordmann (psychotherapeut) en Andrea Lodder (gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot psychotherapeut).

Het doel van deze groep is om meer inzicht te krijgen in de oorsprong van uw gedragspatronen en deze te leren veranderen. U leert meer stilstaan en voelen wat uw behoeften zijn en u leert hier op een gezondere manier mee om te gaan en voor op te komen. Doel is dat u meer in contact staat met uw eigen gevoelens en behoeften en in staat bent hier adequaat naar te handelen. Op deze wijze leert u beter voor uzelf zorgen, voor uzelf opkomen en gaat u zich als gevolg hiervan beter voelen. Verandering zal zowel merkbaar zijn binnen uw gedrag, gevoelens en gedachten. Schematherapie zal doorgaans worden ingezet bij persoonlijkheidsproblematiek.

Opleidingen en supervisie

Gedurende het jaar verzorgen we verschillende opleidingen/trainingen voor individuele zorgprofessionals en exclusief voor behandelaren binnen een zorgorganisatie. De opleidingen die wij op dit moment bieden zijn:

SCID-5-P

Een eendaagse SCID-5-P training voor basispsychologen, verpleegkundig specialisten, diagnostisch werkenden en voor GZ- psychologen, psychotherapeuten en klinischpsychologen die hun kennis willen opfrissen of aanvullen.

De eerstvolgende training vindt plaats op 5 maart 2022. Download onderstaande folder voor meer informatie en stuur een bericht naar info@faaspsychologie.nl om in te schrijven. 

 

Psychodiagnostiek

Een 3-daagse cursus psychodiagnostiek van de persoonlijkheid voor basispsychologen werkzaam binnen de psychodiagnostiek, GZ-psychologen en klinisch psychologen.

 

Supervisie

We bieden ook verschillende mogelijkheden voor supervisie op het gebied van management, psychodiagnostiek en behandeling. Voor meer informatie neem contact op via info@faaspsychologie of bel 071-5426143.